ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด3 / ภงด53 คืออะไร ?? ยื่นอย่างไร ??

ภงด 3 ภงด 53 คืออะไร ทำบัญชี ปิดงบการเงิน ตรวจสอบบัญชี มืออาชีพ ที่ปรึกษา ผังบัญชี ขายของออนไลน์

ภงด 3 ภงด 53 คืออะไร ??

ต่างกันอย่างไรต้องยื่นหรือไม่และยื่นอย่างไร ??

ภงด 3 ภงด 53 คือแบบยื่นที่นำส่งสรรพากรว่ากิจการ ได้มีการหัก ณ ที่จ่ายจากการว่าจ้างกิจการอื่น เพื่อมาทำดำเนินการทางธุรกิจในด้านต่างๆแก่กิจการ โดยในแบบจะประกอบด้วยตัวแบบและเอกสารแนบ โดยตัวแบบจะเป็นการสรุปภาพรวมทั้งหมดว่ากิจการได้มีการว่าจ้างกิจการอื่นจำนวนเท่าไหร่และเป็นมูลค่าเท่าไหร่ ในส่วนของเอกสารแนบจะเป็นการแสดงถึงรายละเอียดการว่าจ้างในแต่ละกิจการ ว่าเป็นหมวดหมู่ค่าใช้จ่ายประเภทใดและมูลค่าเท่าไหร่

ภงด 3 และภงด 53 แตกต่างกันอย่างไร ??

ภงด 3 เป็นแบบที่แสดง การหักภาษีณที่จ่ายแก่บุคคล ธรรมดา

ภงด 53 เป็นแบบที่แสดงการหักภาษีณที่จ่ายนิติบุคคลอื่น

การยื่นแบบภงด 3 และภงด 53 ??

ให้ยื่นแบบต่อกรมสรรพากรโดยมีช่องทางการยื่น 2 แบบ

แบบที่ 1 ยื่นแบบเอกสารตัวจริงโดยยื่นผ่านสรรพากรสาขาที่ใดก็ได้ พร้อมทั้งชำระเงิน ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปที่มีการหักณที่จ่าย

ดาวน์โหลดแบบและเอกสารแนบได้ที่นี่

ภงด 3 และ เอกสารแนบ ภงด 3

ภงด 53 และ เอกสารแนบ ภงด53

แบบที่ 2 ยื่นแบบผ่านระบบสรรพากร rd-efiling โดยยื่นพร้อมทั้งชำระเงินภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปที่มีการหักณที่จ่าย

สมัครและยื่นภาษีออนไลน์ ผ่านกรมสรรพากรได้ ที่นี่

ต้องหักภาษีอัตราเท่าไหร่ ??

การหัก ณ ที่จ่าย จะหักตามอัตราที่กรมสรรพากรกำหนด โดยแต่ละประเภทรายการจะมีอัตราการหักที่ไม่เท่ากันดังนี้

ประเภท

อัตราที่หัก ร้อยละ

ค่าขนส่ง

1

ค่าประกันภัย

1

ค่าโฆษณา

2

ค่าบริการ/ค่าจ้างทำของ

3

ค่าเช่า

5

เมื่อเจ้าของธุรกิจทำการหัก ณ ที่จ่าย มาแล้ว ก็ต้องทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย ให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลนั้นๆ (สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จาก ที่นี่)

โดยส่งเอกสารตัวจริงให้ผู้ถูกหัก ทางนิติบุคคลให้เก็บสำเนาเอาไว้ ซึ่งส่วนใหญ่จะเก็บไว้คู่กันกับใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี จากนั้นเก็บเอกสารทั้งหมดในห้องบัญชี เพื่อเอาไว้ใช้เป็นหลักฐานและเป็นข้อมูลเวลาที่จะต้องทำ ภงด 3 และ ภงด 53 นำส่งกรมสรรพากร

ถ้าในเดือนนั้นมีการหักทั้งบุคคลและนิติบุคคลก็ต้องนำส่งเอกสารทั้งหมด แต่ถ้าหากไม่มี ก็ไม่ต้องยื่นแบบในเดือนถัดไป

หากผู้ประกอบมีข้อสงสัยสามารถปรึกษาได้ฟรีทาง PM accounting ให้บริการการทำบัญชีอย่างครบวงจรตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่างๆไปจนถึงการปิดบัญชีและตรวจสอบบัญชี

One thought on “ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ภงด3 / ภงด53 คืออะไร ?? ยื่นอย่างไร ??

  1. Pingback: 5 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดูภายหลังการจดทะเบียนบริษัท - PM accounting

Comments are closed.