จดทะเบียนบริษัททางออนไลน์ ใช้เอกสารอะไรบ้าง?

รับจดทะเบียนบริษัท นิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม ออนไลน์
จดทะเบียนบริษัทผ่านทางออนไลน์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

กิจการที่ต้องการจดทะเบียนบริษัทจะต้องเตรียม เอกสาร ดังนี้

 1. รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท อย่างน้อย 3 คน
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน และแผนที่ตั้งของบริษัท
 3. ชื่อบริษัท ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 4. วัตถุประสงค์ของกิจการ
 5. ทุนจดทะเบียน
 6. สัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
 7. อำนาจกรรมการบริษัท ซึ่งกรรมการไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นก็ได้ เช่น กรรมการชื่อ นาย ก มีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัท
 8. ตราประทับ (มีหรือไม่ก็ได้)
 9. ผู้แทนที่ได้รับการอนุญาตตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อาจจะเป็นทนายความหรือผู้ตรวจสอบบัญชีก็ได้

     เมื่อเจ้าของกิจการดำเนินธุรกิจในนามบุคคลธรรมดามาจนธุรกิจเติบโต และต้องการขยายกิจการ การจดบริษัทจะทำให้กิจการมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถนำค่าใช้จ่ายของกิจการเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทเพื่อเสียภาษีจากกำไรที่แท้จริงได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของกิจการเสียภาษีน้อยลงและเป็นไปตามหลักภาษีอากร อย่างไรก็ตามการจดบริษัท จะต้องคำนึงถึงหน้าที่และรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องภายหลังจากจดบริษัทแล้ว เช่น การจัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชีและตามหลักของกรมสรรพากร โดยบริษัทจะต้องยื่นแบบแสดงรายการรวมถึงงบการเงินดังต่อไปนี้

 1. ยื่นภาษีกลางปี (ภงด 51) ต่อกรมสรรพากรภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี
 2. ยื่นภาษีสิ้นปี (ภงด 50) ต่อกรมสรรพากรภายในเดือนพฤษภาคม
 3. ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี

หากบริษัทมีการจดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือมีการจ้างพนักงาน บริษัทจะมีภาระในการยื่นแบบแสดงรายการอื่นๆ อีกเช่น ภพ 30 ซึ่งจะต้องยื่นทุกเดือน หรือ ภงด 1 และประกันสังคมที่จะต้องยื่นทุกเดือน ซึ่งกิจการอาจเลือกใช้สำนักงานบัญชีในการดูแลจัดการงานด้านบัญชี หรืออาจจะจ้างพนักงานบัญชีเข้ามาประจำเพื่อทำทุกอย่างให้ถูกต้องและหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าปรับจำนวนมากในภายหลัง

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจดทะเบียนต่อกรมพัฒน์ (กรณีจดออนไลน์)

    ในปี พ.. 2564 กระทรวงพาณิย์ได้ลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ลงเหลือเพียง 2,750 บาท จากอัตราเดิม 5,500 บาท เพื่อเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ประกอบการ เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 โดยเมื่อรวมกับการขอเอกสารธุรกิจ เช่น บอจ 5 หนังสือรับรอง ผู้ประกอบการจะเสียค่าธรรมเนียมรวม 3,050 – 3,500 บาท โดยแบ่งเป็น

 • หนังสือบริคณห์สนธิ    250  บาท
 • จัดตั้งบริษัทจำกัด    2,500 บาท
 • อากรแสตมป์                200 บาท
 • ใบสำคัญ                100 บาท
 • หนังสือรับรองบริษัท    200 บาท
 • รับรองสำเนาบริษัท หน้าละ 50 บาท

สำหรับการลดอัตราค่าธรรมเนียมดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 2 มกราคม 2563 ที่ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ ให้สอดคล้องกับต้นทุนของภาครัฐ ซึ่งมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นและประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการ เป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบ e-Registration มากขึ้น 

อีกทั้งยังมีของการจดทะเบียนบริษัทออนไลน์ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่

การจดทะเบียนบริษัท แม้จะใช้เอกสารไม่มาก แต่มีขั้นตอนในการจะทะเบียนบริษัทหลายขั้นตอน หากบริษัทไม่มีเวลาในการเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ รวมถึงไม่มีความชำนาญในขั้นตอน การคิดวัตถุประสงค์บริษัทให้ครอบคลุม อยากได้ที่ปรึกษาด้านข้อมูล อีกทางเลือกก็คือใช้บริการจดทะเบียนบริษัทกับทีมงานมืออาชีพที่ประสบการณ์