ไฟล์ใบสำคัญ

ไฟล์ใบสำคัญต่างๆ-จัดทำบัญชี : เมื่อกิจการมีรายการค้าเกิดขึ้น ควรมีใบปะหน้าเพื่อระบุว่า รายการที่เกิดขึ้นเป็นรายได้ – ค่าใช้จ่ายเพื่อวัตถุประสงค์อะไร เช่น ซื้อสินค้าเป็นวัตถุดิบ ซื้อของมาเพื่อเป็นสินทรัพย์ไว้ใช้ในออฟฟิส รวมถึงควรระบุว่ามีการจ่ายเงินไปอย่างไร

 1. ใบสำคัญรับ
 2. ใบสำคัญจ่าย
 3. ใบเสนอราคา
 4. ใบวางบิล
 5. ใบสำคัญทั่วไป
 6. ใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย

ไฟล์ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี

ไฟล์ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีแยกตามธุรกิจ : เมื่อกิจการมีรายการขายเกิดขึ้น กิจการต้องออก ใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ หรือใบกำกับภาษีให้เหมาะสมตามแต่ประเภทและลักษณะธุรกิจ

 1. ใบแจ้งหนี้ – ใบเสร็จรับเงิน สำหรับธุรกิจบริการ
 2. ใบแจ้งหนี้ – ใบเสร็จรับเงิน สำหรับธุรกิจผลิต – ซื้อมา ขายไป
 3. รายงานสินค้าคงเหลือ – สำหรับธุรกิจผลิต – ซื้อมา ขายไป
 4. ใบแจ้งหนี้ – ใบเสร็จรับเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มี VAT
 5. บิลเงินสด