5 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

5 สิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวภาษีนิติบุคคล

5 สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องดูภายหลังการจดทะเบียนบริษัท

ผู้ประกอบการหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการที่เป็นบุคคลธรรมดามาก่อน ครั้นเมื่อมาเป็นนิติบุคคลจะมีความแตกต่างที่ผู้ประกอบการจะต้องรู้เพิ่มเติม ซึ่งถ้า PM accounting ได้สรุปไว้เบื้องต้นดังนี้

5 สิ่งที่ผู้ประกอบต้องรู้ภาเหล่านี้ภายหลังการจดบริษัท

1 บริษัทต้องจัดทำบัญชี

บริษัทต้องจัดทำบัญชี ให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชีและกฎหมายภาษีอากร เอกสารจะต้องยื่นภาษีที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ภพ 30 สำหรับกิจการที่จดภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือภงด 3 ภงด 53 ในกรณีที่กิจการมีการหักณที่จ่าย หรือถ้ามีลูกจ้างของกิจการที่ถึงเกณฑ์ที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายจะต้องนำส่ง ภงด1 ด้วย เป็นต้น โดยจะต้องมีผู้ทำบัญชีที่มีใบประกอบวิชาชีพ cpd เซ็นรับรอง ความถูกต้องของการบันทึกบัญชี

ผู้ประกอบการสามารถศึกษาเรื่องภาษีเพิ่มเติมได้ดังนี้

ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือvat  (ภพ30)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด 3 /ภงด 53)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด1

2 บริษัทจะต้องยื่นภาษีกลางปี

ภาษีกลางปีหรือที่เรียกว่าภงด 51 โดยจะต้องยื่นภายในเดือนสิงหาคม ของทุกปี โดยกิจการจะต้องประมาณการกำไรของทั้งปีและนำมาคำนวณภาษี แล้วนำตัวเลขนั้นหาร 2 เพื่อยื่นภาษี กลางปี 

3 บริษัทต้องจัดส่งงบการเงิน

บริษัทต้องจัดส่งงบการเงินให้ผู้สอบบัญชี ตรวจสอบและรับรอง โดยจะต้องให้ผู้สอบบัญชีลงนามไม่เกินเดือนเมษายนของทุกปี (หรือ 4 เดือนหลังวันสิ้นรอบบัญชี)

4 บริษัทจะต้องยื่นภาษีสิ้นปี

บริษัทจะต้องยื่นภาษีสิ้นปีภายใน 150 วันหลังสิ้นรอบบัญชี (ประมาณ 27 พฤษภาคม) ของทุกปี โดยจะต้องนำกำไรสุทธิ ที่คำนวณได้จากการปิดงบการเงิน นำมาคำนวณตามอัตราภาษีที่กฎหมายกำหนด 

5 บริษัทจะต้องนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้นและงบการเงินต่อกรมพัฒนฯ

บริษัทจะต้องนำส่งบัญชีผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันหลังประชุมอนุมัติงบการเงิน และส่งงบการเงินภายใน 30 วันหลังประชุมงบการเงิน (ประมาณ 30 พฤษภาคม) ของทุกปีต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ผู้ประกอบการ หลายคนเมื่อจดบริษัทแล้ว แต่ยังไม่ได้เริ่มประกอบการ จึงไม่รู้ว่า มีหน้าที่จะต้องจัดทำบัญชีและยื่นภาษีตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้พอถึงสิ้นปี ไม่ได้ยื่นงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และไม่ได้ยื่น ภาษี สิ้นปีหรือที่เรียกว่าภงด 50 จนกระทั่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งจดหมายตราครุฑมาที่หน้าบ้าน และทำให้เกิดค่าปรับ และค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียเพิ่มเติมเป็นจำนวนมา 

ดังนั้นก่อนกิจการจะจดบริษัทกิจการควรมีความเข้าใจสิ่งต่างๆเหล่านี้ก่อน ถ้ากิจการไม่จัดทำบัญชีและยื่นภาษีให้เป็นไปตามที่กฎหมาย กำหนดกิจการจะมีความผิดและจะต้องจ่ายค่าปรับและเวลาเป็นจำนวนมาก 

ทาง PM accounting ก็ให้บริการการทำบัญชีอย่างครบวงจรตั้งแต่การจดทะเบียนนิติบุคคลประเภทต่างๆไปจนถึงการปิดบัญชีและตรวจสอบบัญชี เราบริการด้วยคุณภาพสามารถปรึกษาได้ฟรี